ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව යනු ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ පද්ධතියේ උපදේශන සංවිධානයකි.

NARP

ජාතික කෘෂි පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්තිය

ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ පද්ධතිය (nars) වෙතින් 2024 වසර සඳහා ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සැලැස්ම (narp) ප්‍රදාන සඳහා පර්යේෂණ සංකල්ප පත්‍රිකා කැඳවීම සහ amp; ජාතික විශ්ව විද්‍යාල.

කෘෂිකාර්මික අංශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාතික වශයෙන් වැදගත් නව්‍ය ...


READ MORE

ධාරිතාව ගොඩනැගීම

ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ පද්ධතියේ විද්‍යාත්මක කාඩ්පත් ධාරිතාව ගොඩනැගීම.

ජාතික පර්යේෂණ පද්ධතියක නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා ගොඩනැගීම මීළඟ පරම්පරාවට පර්යේෂණ වැඩසටහන් භාර ගැනීමට සන්නද්ධ බව සහතික කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් විය යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ අංශයේ මානව සම්පත්වල වර්තමාන තත...


READ MORE

සඟරාව

ශ්‍රී ලංකා ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සඟරාව

sri lanka journal of food and agriculture (sljfa) (issn-2424-6913) 2015 දී දියත් කරන ලද අතර සෑම වසරකම කලාප දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. sljfa යනු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රති...


READ MORE

LETS GO THROUGH OUR MANDATE

SLCARP

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සංවිධානය කිරීම, සම්බන්ධීකරණය, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අමාත්‍යවරයා විසින් යොමු කළ හැකි වෙනත් අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් රජයට උපදෙස් දීම.

ජාතික කෘෂි පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රමුඛතා සැකසීම

ජාතික සංවර්ධන අරමුණු ඉදිරියට ගෙන යාමේ අරමුණින් කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණවල සමස්ත අරමුණු සහ විෂය පථය නිර්වචනය කිරීම

VIEW ALL

Under the Capacity Development Program of the Sri Lanka Agricultural Research Policy Council, arrangements are being made to provide postgraduate degrees for researchers in the National Agricultural Research System. Accordingly, from 2018 to 2022, 79 agricultural researchers were sent to universities in India, Malaysia, Thailand and the Philippines for post-graduate studies at a cost of 1500 million rupees for a period of 05 years.

0
0
0
0

ARE YOU READY TO TAKE PART IN SCIENTIFIC RESEARCH?

Calling for Research Concept Papers for National Agricultural Research Plan (NARP) Grants for Year 2024

Surprisingly great opportunity, get started now.

නිල පණිවිඩ

Blog

ගරු. මහින්ද අමරවීර

කෘෂිකර්ම ඇමැති

Blog

*

ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

Blog

**

**

Blog

**

*****

ඡායා රූප ගැලරිය

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

**

Blog

ආචාර්ය නදීෂාගේ PHD නිබන්ධනය භාරදීම

Blog

ආචාර්ය නදීෂාගේ PHD නිබන්ධනය භාරදීම

INTERNATIONAL LINKAGES

National Committee on International Memorandum of Understanding

ABOUT US

SLCARP serves as an organization in an advisory capacity for co-coordinating and consolidating efforts within Sri Lanka NARS, funding research projects/programmes and promoting scientific research linkages in prioritized areas both nationally and internationally. CARP has been instrumental in promoting and facilitating research, by improving and enhancing agricultural research through documentation and communicating latest advances in research to the NARS scientists.

VIEW MORE

CONTACT US

(+94)112 698001

SEND US A MESSAGE
Message has been sent to us.
Error sending your message.